JANET là gì? Nghĩa của từ janet

JANET là gì?

JANET“Joint Academic Network” trong tiếng Anh.

JANET là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng JANET“Joint Academic Network”.

Joint Academic Network: Mạng lưới học thuật chung.

Giải thích ý nghĩa của JANET

JANET có nghĩa “Joint Academic Network”, dịch sang tiếng Việt là “Mạng lưới học thuật chung”.