JANUS là gì? Nghĩa của từ janus

JANUS là gì?

JANUS“Joint Academic Network Using Satellites” trong tiếng Anh.

JANUS là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng JANUS“Joint Academic Network Using Satellites”.

Joint Academic Network Using Satellites: Mạng học thuật chung sử dụng vệ tinh.

Một số kiểu JANUS viết tắt khác:

Joint Army Navy Uniform Simulation: Mô phỏng Đồng phục Hải quân Liên quân.

Just ANother Useless Simulation: Chỉ là mô phỏng vô dụng khác.

Giải thích ý nghĩa của JANUS

JANUS có nghĩa “Joint Academic Network Using Satellites”, dịch sang tiếng Việt là “Mạng học thuật chung sử dụng vệ tinh”.