JATO là gì? Nghĩa của từ jato

JATO là gì?

JATO“Jet-Assisted Take-Off” trong tiếng Anh.

JATO là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng JATO“Jet-Assisted Take-Off”.

Jet-Assisted Take-Off: Cất cánh có hỗ trợ bằng máy bay phản lực.

Giải thích ý nghĩa của JATO

JATO có nghĩa “Jet-Assisted Take-Off”, dịch sang tiếng Việt là “Cất cánh có hỗ trợ bằng máy bay phản lực”.