JCATS là gì? Nghĩa của từ jcats

JCATS là gì?

JCATS“Joint Conflict And Tactical Simulation” trong tiếng Anh.

JCATS là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng JCATS“Joint Conflict And Tactical Simulation”.

Joint Conflict And Tactical Simulation: Xung đột chung và mô phỏng chiến thuật.

Giải thích ý nghĩa của JCATS

JCATS có nghĩa “Joint Conflict And Tactical Simulation”, dịch sang tiếng Việt là “Xung đột chung và mô phỏng chiến thuật”.