JCDB là gì? Nghĩa của từ jcdb

JCDB là gì?

JCDB“Joint Common Data Base” trong tiếng Anh.

JCDB là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng JCDB“Joint Common Data Base”.

Joint Common Data Base: Cơ sở dữ liệu chung chung.

Giải thích ý nghĩa của JCDB

JCDB có nghĩa “Joint Common Data Base”, dịch sang tiếng Việt là “Cơ sở dữ liệu chung chung”.