JCPM là gì? Nghĩa của từ jcpm

JCPM là gì?

JCPM“Java Child Process Manager” trong tiếng Anh.

JCPM là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng JCPM“Java Child Process Manager”.

Java Child Process Manager: Trình quản lý quy trình con Java.

Một số kiểu JCPM viết tắt khác:

Jesus Christ Prison Ministry: Chúa Giê-su Christ Bộ nhà tù.

Giải thích ý nghĩa của JCPM

JCPM có nghĩa “Java Child Process Manager”, dịch sang tiếng Việt là “Trình quản lý quy trình con Java”.