JD là gì? Nghĩa của từ jd

JD là gì?

JD“Jack Daniel's” trong tiếng Anh.

JD là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng JD“Jack Daniel's”.

Jack Daniel's: Jack Daniel's.
rượu whisky.

Một số kiểu JD viết tắt khác:

Julian day: Ngày Julian.

Juris Doctor: Juris Doctor.
tiếng Latinh, "tiến sĩ luật học".

Giải thích ý nghĩa của JD

JD có nghĩa “Jack Daniel's”, dịch sang tiếng Việt là “Jack Daniel's”.