JDBC là gì? Nghĩa của từ jdbc

JDBC là gì?

JDBC“Java Data Base Connectivity” trong tiếng Anh.

JDBC là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng JDBC“Java Data Base Connectivity”.

Java Data Base Connectivity: Kết nối cơ sở dữ liệu Java.

Giải thích ý nghĩa của JDBC

JDBC có nghĩa “Java Data Base Connectivity”, dịch sang tiếng Việt là “Kết nối cơ sở dữ liệu Java”.