JDK là gì? Nghĩa của từ jdk

JDK là gì?

JDK“Java Development Kit” trong tiếng Anh.

JDK là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng JDK“Java Development Kit”.

Java Development Kit: Bộ phát triển Java.

Giải thích ý nghĩa của JDK

JDK có nghĩa “Java Development Kit”, dịch sang tiếng Việt là “Bộ phát triển Java”.