JDM là gì? Nghĩa của từ jdm

JDM là gì?

JDM“Japanese domestic market” trong tiếng Anh.

JDM là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng JDM“Japanese domestic market”.

Japanese domestic market: Thị trường trong nước Nhật Bản.

Một số kiểu JDM viết tắt khác:

Java Data Mining: Khai thác dữ liệu Java.

Joint design manufacturing: Sản xuất thiết kế chung.

Giải thích ý nghĩa của JDM

JDM có nghĩa “Japanese domestic market”, dịch sang tiếng Việt là “Thị trường trong nước Nhật Bản”.