JE là gì? Nghĩa của từ je

JE là gì?

JE“Jersey” trong tiếng Anh.

JE là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng JE“Jersey”.

Jersey: Jersey.
mã lãnh thổ FIPS 10-4.

Giải thích ý nghĩa của JE

JE có nghĩa “Jersey”, dịch sang tiếng Việt là “Jersey”.