JEB là gì? Nghĩa của từ jeb

JEB là gì?

JEB“James Ewell Brown” trong tiếng Anh.

JEB là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng JEB“James Ewell Brown”.

James Ewell Brown: James Ewell Brown.
Stuart.

Một số kiểu JEB viết tắt khác:

John Ellis Bush: John Ellis Bush.

Giải thích ý nghĩa của JEB

JEB có nghĩa “James Ewell Brown”, dịch sang tiếng Việt là “James Ewell Brown”.