JEDP là gì? Nghĩa của từ jedp

JEDP là gì?

JEDP“Jahwist, Elohist, Deuteronomist, Priestly” trong tiếng Anh.

JEDP là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng JEDP“Jahwist, Elohist, Deuteronomist, Priestly”.

Jahwist, Elohist, Deuteronomist, Priestly: Jahwist, Elohist, Deuteronomist, Priestly.
theo giả thuyết tài liệu, nguồn của Torah.

Giải thích ý nghĩa của JEDP

JEDP có nghĩa “Jahwist, Elohist, Deuteronomist, Priestly”, dịch sang tiếng Việt là “Jahwist, Elohist, Deuteronomist, Priestly”.