JFK là gì? Nghĩa của từ jfk

JFK là gì?

JFK“John Fitzgerald Kennedy” trong tiếng Anh.

JFK là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng JFK“John Fitzgerald Kennedy”.

John Fitzgerald Kennedy: John Fitzgerald Kennedy.

Một số kiểu JFK viết tắt khác:

John F. Kennedy International Airport: Sân bay quốc tế John F. Kennedy.

Giải thích ý nghĩa của JFK

JFK có nghĩa “John Fitzgerald Kennedy”, dịch sang tiếng Việt là “John Fitzgerald Kennedy”.