JI là gì? Nghĩa của từ ji

JI là gì?

JI“Joint Implementation” trong tiếng Anh.

JI là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng JI“Joint Implementation”.

Joint Implementation: Thực hiện chung.

Giải thích ý nghĩa của JI

JI có nghĩa “Joint Implementation”, dịch sang tiếng Việt là “Thực hiện chung”.