JM là gì? Nghĩa của từ jm

JM là gì?

JM“Jamaica” trong tiếng Anh.

JM là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng JM“Jamaica”.

Jamaica: Jamaica.
mã quốc gia FIPS 10-4.

Giải thích ý nghĩa của JM

JM có nghĩa “Jamaica”, dịch sang tiếng Việt là “Jamaica”.