JNLP là gì? Nghĩa của từ jnlp

JNLP là gì?

JNLP“Java Network Launch Protocol” trong tiếng Anh.

JNLP là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng JNLP“Java Network Launch Protocol”.

Java Network Launch Protocol: Giao thức khởi chạy mạng Java.

Giải thích ý nghĩa của JNLP

JNLP có nghĩa “Java Network Launch Protocol”, dịch sang tiếng Việt là “Giao thức khởi chạy mạng Java”.