JNT là gì? Nghĩa của từ jnt

JNT là gì?

JNT“Junctionless Nanowire Transistor” trong tiếng Anh.

JNT là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng JNT“Junctionless Nanowire Transistor”.

Junctionless Nanowire Transistor: Bóng bán dẫn dây nano không nối.

Một số kiểu JNT viết tắt khác:

Journal of Number Theory: Tạp chí Lý thuyết số.

Joint Normalization Committee: Ủy ban bình thường hóa chung.

Giải thích ý nghĩa của JNT

JNT có nghĩa “Junctionless Nanowire Transistor”, dịch sang tiếng Việt là “Bóng bán dẫn dây nano không nối”.