JOPES là gì? Nghĩa của từ jopes

JOPES là gì?

JOPES“Joint Operations Planning and Execution System” trong tiếng Anh.

JOPES là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng JOPES“Joint Operations Planning and Execution System”.

Joint Operations Planning and Execution System: Hệ thống lập kế hoạch và thực hiện hoạt động chung.

Giải thích ý nghĩa của JOPES

JOPES có nghĩa “Joint Operations Planning and Execution System”, dịch sang tiếng Việt là “Hệ thống lập kế hoạch và thực hiện hoạt động chung”.