JOTS là gì? Nghĩa của từ jots

JOTS là gì?

JOTS“Joint Operations Tactical System” trong tiếng Anh.

JOTS là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng JOTS“Joint Operations Tactical System”.

Joint Operations Tactical System: Hệ thống chiến thuật hoạt động chung.

Giải thích ý nghĩa của JOTS

JOTS có nghĩa “Joint Operations Tactical System”, dịch sang tiếng Việt là “Hệ thống chiến thuật hoạt động chung”.