JRA là gì? Nghĩa của từ jra

JRA là gì?

JRA“Japanese Red Army” trong tiếng Anh.

JRA là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng JRA“Japanese Red Army”.

Japanese Red Army: Hồng quân Nhật Bản.

Một số kiểu JRA viết tắt khác:

Joint Rear Area: Khu vực phía sau chung.

Giải thích ý nghĩa của JRA

JRA có nghĩa “Japanese Red Army”, dịch sang tiếng Việt là “Hồng quân Nhật Bản”.