JRDF là gì? Nghĩa của từ jrdf

JRDF là gì?

JRDF“Joint Rapid Deployment Forces” trong tiếng Anh.

JRDF là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng JRDF“Joint Rapid Deployment Forces”.

Joint Rapid Deployment Forces: Lực lượng triển khai nhanh chung.

Giải thích ý nghĩa của JRDF

JRDF có nghĩa “Joint Rapid Deployment Forces”, dịch sang tiếng Việt là “Lực lượng triển khai nhanh chung”.