JRE là gì? Nghĩa của từ jre

JRE là gì?

JRE“Java Runtime Environment” trong tiếng Anh.

JRE là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng JRE“Java Runtime Environment”.

Java Runtime Environment: Môi trường thời gian chạy Java.

Giải thích ý nghĩa của JRE

JRE có nghĩa “Java Runtime Environment”, dịch sang tiếng Việt là “Môi trường thời gian chạy Java”.