JROC là gì? Nghĩa của từ jroc

JROC là gì?

JROC“Joint Requirements Oversight Council” trong tiếng Anh.

JROC là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng JROC“Joint Requirements Oversight Council”.

Joint Requirements Oversight Council: Hội đồng giám sát yêu cầu chung.

Giải thích ý nghĩa của JROC

JROC có nghĩa “Joint Requirements Oversight Council”, dịch sang tiếng Việt là “Hội đồng giám sát yêu cầu chung”.