JRRF là gì? Nghĩa của từ jrrf

JRRF là gì?

JRRF“Joint Rapid Reaction Force” trong tiếng Anh.

JRRF là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng JRRF“Joint Rapid Reaction Force”.

Joint Rapid Reaction Force: Lực lượng phản ứng nhanh chung.

Giải thích ý nghĩa của JRRF

JRRF có nghĩa “Joint Rapid Reaction Force”, dịch sang tiếng Việt là “Lực lượng phản ứng nhanh chung”.