JRSAI là gì? Nghĩa của từ jrsai

JRSAI là gì?

JRSAI“Journal of the Royal Society of Antiquaries of Ireland” trong tiếng Anh.

JRSAI là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng JRSAI“Journal of the Royal Society of Antiquaries of Ireland”.

Journal of the Royal Society of Antiquaries of Ireland: Tạp chí của Hiệp hội Cổ vật Hoàng gia Ireland.

Giải thích ý nghĩa của JRSAI

JRSAI có nghĩa “Journal of the Royal Society of Antiquaries of Ireland”, dịch sang tiếng Việt là “Tạp chí của Hiệp hội Cổ vật Hoàng gia Ireland”.