JSAF là gì? Nghĩa của từ jsaf

JSAF là gì?

JSAF“Joint Semi-Automated Forces” trong tiếng Anh.

JSAF là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng JSAF“Joint Semi-Automated Forces”.

Joint Semi-Automated Forces: Lực lượng bán tự động hỗn hợp.

Giải thích ý nghĩa của JSAF

JSAF có nghĩa “Joint Semi-Automated Forces”, dịch sang tiếng Việt là “Lực lượng bán tự động hỗn hợp”.