JSAP là gì? Nghĩa của từ jsap

JSAP là gì?

JSAP“Japan Society of Applied Physics” trong tiếng Anh.

JSAP là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng JSAP“Japan Society of Applied Physics”.

Japan Society of Applied Physics: Hiệp hội Vật lý Ứng dụng Nhật Bản.

Giải thích ý nghĩa của JSAP

JSAP có nghĩa “Japan Society of Applied Physics”, dịch sang tiếng Việt là “Hiệp hội Vật lý Ứng dụng Nhật Bản”.