JSEAD là gì? Nghĩa của từ jsead

JSEAD là gì?

JSEAD“Joint Suppression of Enemy Air Defence” trong tiếng Anh.

JSEAD là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng JSEAD“Joint Suppression of Enemy Air Defence”.

Joint Suppression of Enemy Air Defence: Phối hợp trấn áp phòng không của đối phương.

Giải thích ý nghĩa của JSEAD

JSEAD có nghĩa “Joint Suppression of Enemy Air Defence”, dịch sang tiếng Việt là “Phối hợp trấn áp phòng không của đối phương”.