JSIMS là gì? Nghĩa của từ jsims

JSIMS là gì?

JSIMS“Joint Simulation System” trong tiếng Anh.

JSIMS là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng JSIMS“Joint Simulation System”.

Joint Simulation System: Hệ thống mô phỏng chung.

Giải thích ý nghĩa của JSIMS

JSIMS có nghĩa “Joint Simulation System”, dịch sang tiếng Việt là “Hệ thống mô phỏng chung”.