JSTARS là gì? Nghĩa của từ jstars

JSTARS là gì?

JSTARS“Joint Surveillance Target Attack Radar System” trong tiếng Anh.

JSTARS là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng JSTARS“Joint Surveillance Target Attack Radar System”.

Joint Surveillance Target Attack Radar System: Hệ thống radar tấn công mục tiêu giám sát chung.

Giải thích ý nghĩa của JSTARS

JSTARS có nghĩa “Joint Surveillance Target Attack Radar System”, dịch sang tiếng Việt là “Hệ thống radar tấn công mục tiêu giám sát chung”.