JSTL là gì? Nghĩa của từ jstl

JSTL là gì?

JSTL“JSP Standard Tag Library” trong tiếng Anh.

JSTL là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng JSTL“JSP Standard Tag Library”.

JSP Standard Tag Library: Thư viện thẻ chuẩn JSP.
Thư viện được sử dụng trong lĩnh vực lập trình web.

Một số kiểu JSTL viết tắt khác:

JavaServer Pages Standard Tag Library: Thư viện thẻ chuẩn của các trang JavaServer.

Giải thích ý nghĩa của JSTL

JSTL có nghĩa “JSP Standard Tag Library”, dịch sang tiếng Việt là “Thư viện thẻ chuẩn JSP”.