JTLS là gì? Nghĩa của từ jtls

JTLS là gì?

JTLS“Joint Theater Level Simulation” trong tiếng Anh.

JTLS là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng JTLS“Joint Theater Level Simulation”.

Joint Theater Level Simulation: Mô phỏng cấp độ rạp hát chung.

Giải thích ý nghĩa của JTLS

JTLS có nghĩa “Joint Theater Level Simulation”, dịch sang tiếng Việt là “Mô phỏng cấp độ rạp hát chung”.