KARNAC là gì? Nghĩa của từ karnac

KARNAC là gì?

KARNAC“Knowledge Aided Retrieval in Activity Context” trong tiếng Anh.

KARNAC là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng KARNAC“Knowledge Aided Retrieval in Activity Context”.

Knowledge Aided Retrieval in Activity Context: Truy xuất kiến ​​thức được hỗ trợ trong bối cảnh hoạt động.

Giải thích ý nghĩa của KARNAC

KARNAC có nghĩa “Knowledge Aided Retrieval in Activity Context”, dịch sang tiếng Việt là “Truy xuất kiến ​​thức được hỗ trợ trong bối cảnh hoạt động”.