KAT là gì? Nghĩa của từ kat

KAT là gì?

KAT“Georgian language” trong tiếng Anh.

KAT là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng KAT“Georgian language”.

Georgian language: Ngôn ngữ Georgia.
mã ISO 639-2: kat.

Giải thích ý nghĩa của KAT

KAT có nghĩa “Georgian language”, dịch sang tiếng Việt là “Ngôn ngữ Georgia”.