KBH là gì? Nghĩa của từ kbh

KBH là gì?

KBH“Kantha Bopha Hospital” trong tiếng Anh.

KBH là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng KBH“Kantha Bopha Hospital”.

Kantha Bopha Hospital: Bệnh viện Kantha Bopha.

Một số kiểu KBH viết tắt khác:

Kolej Burhanudin Helmy.

Giải thích ý nghĩa của KBH

KBH có nghĩa “Kantha Bopha Hospital”, dịch sang tiếng Việt là “Bệnh viện Kantha Bopha”.