KBNN là gì? Nghĩa của từ kbnn

KBNN là gì?

KBNN“Kho bạc Nhà nước” trong tiếng Việt.

KBNN là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng KBNN“Kho bạc Nhà nước”.

Kho bạc Nhà nước.

Giải thích ý nghĩa của KBNN

KBNN có nghĩa “Kho bạc Nhà nước” trong tiếng Việt.