KC là gì? Nghĩa của từ kc

KC là gì?

KC“Kilocoulomb” trong tiếng Anh.

KC là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng KC“Kilocoulomb”.

Kilocoulomb: Kilocoulomb.
kC.

Giải thích ý nghĩa của KC

KC có nghĩa “Kilocoulomb”, dịch sang tiếng Việt là “Kilocoulomb”.