KCL là gì? Nghĩa của từ kcl

KCL là gì?

KCL“King's College London” trong tiếng Anh.

KCL là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng KCL“King's College London”.

King's College London: King's College London.

Giải thích ý nghĩa của KCL

KCL có nghĩa “King's College London”, dịch sang tiếng Việt là “King's College London”.