KCX là gì? Nghĩa của từ kcx

KCX là gì?

KCX“Khu chế xuất” trong tiếng Việt.

KCX là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng KCX“Khu chế xuất”.

Khu chế xuất.

Giải thích ý nghĩa của KCX

KCX có nghĩa “Khu chế xuất” trong tiếng Việt.