KD là gì? Nghĩa của từ kd

KD là gì?

KD“Kawasaki Disease” trong tiếng Anh.

KD là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng KD“Kawasaki Disease”.

Kawasaki Disease: Bệnh Kawasaki.

Một số kiểu KD viết tắt khác:

Kraft Dinner: Bữa tối Kraft.

Giải thích ý nghĩa của KD

KD có nghĩa “Kawasaki Disease”, dịch sang tiếng Việt là “Bệnh Kawasaki”.