KDC là gì? Nghĩa của từ kdc

KDC là gì?

KDC“Khu dân cư” trong tiếng Việt.

KDC là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng KDC“Khu dân cư”.

Khu dân cư.

Giải thích ý nghĩa của KDC

KDC có nghĩa “Khu dân cư” trong tiếng Việt.