KĐCL là gì? Nghĩa của từ kđcl

KĐCL là gì?

KĐCL“Kiểm định chất lượng” trong tiếng Việt.

KĐCL là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng KĐCL“Kiểm định chất lượng”.

Kiểm định chất lượng.

Giải thích ý nghĩa của KĐCL

KĐCL có nghĩa “Kiểm định chất lượng” trong tiếng Việt.