KĐCLGD là gì? Nghĩa của từ kđclgd

KĐCLGD là gì?

KĐCLGD“Kiểm định chất lượng giáo dục” trong tiếng Việt.

KĐCLGD là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng KĐCLGD“Kiểm định chất lượng giáo dục”.

Kiểm định chất lượng giáo dục.

Giải thích ý nghĩa của KĐCLGD

KĐCLGD có nghĩa “Kiểm định chất lượng giáo dục” trong tiếng Việt.