KDM là gì? Nghĩa của từ kdm

KDM là gì?

KDM“Knowledge Discovery Metamodel” trong tiếng Anh.

KDM là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng KDM“Knowledge Discovery Metamodel”.

Knowledge Discovery Metamodel: Siêu mô hình khám phá tri thức.

Một số kiểu KDM viết tắt khác:

Korean Domestic Motors: Động cơ nội địa hàn quốc.

Kyrgyzstan Democratic Movement: Phong trào dân chủ Kyrgyzstan.

Giải thích ý nghĩa của KDM

KDM có nghĩa “Knowledge Discovery Metamodel”, dịch sang tiếng Việt là “Siêu mô hình khám phá tri thức”.