KDNPN là gì? Nghĩa của từ kdnpn

KDNPN là gì?

KDNPN“Kinh doanh nhà Phú Nhuận” trong tiếng Việt.

KDNPN là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng KDNPN“Kinh doanh nhà Phú Nhuận”.

Kinh doanh nhà Phú Nhuận.

Giải thích ý nghĩa của KDNPN

KDNPN có nghĩa “Kinh doanh nhà Phú Nhuận” trong tiếng Việt.