KERA là gì? Nghĩa của từ kera

KERA là gì?

KERA“Kentucky Education Reform Act” trong tiếng Anh.

KERA là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng KERA“Kentucky Education Reform Act”.

Kentucky Education Reform Act: Đạo luật Cải cách Giáo dục Kentucky.
năm 1990.

Giải thích ý nghĩa của KERA

KERA có nghĩa “Kentucky Education Reform Act”, dịch sang tiếng Việt là “Đạo luật Cải cách Giáo dục Kentucky”.