KERMA là gì? Nghĩa của từ kerma

KERMA là gì?

KERMA“Kinetic Energy Released per unit MAss” trong tiếng Anh.

KERMA là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng KERMA“Kinetic Energy Released per unit MAss”.

Kinetic Energy Released per unit MAss: Năng lượng động học giải phóng trên mỗi đơn vị MAss.

Giải thích ý nghĩa của KERMA

KERMA có nghĩa “Kinetic Energy Released per unit MAss”, dịch sang tiếng Việt là “Năng lượng động học giải phóng trên mỗi đơn vị MAss”.