KET là gì? Nghĩa của từ ket

KET là gì?

KET“Key English Test” trong tiếng Anh.

KET là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng KET“Key English Test”.

Key English Test: Bài kiểm tra Tiếng Anh trọng điểm.

Một số kiểu KET viết tắt khác:

Kentucky Educational Television: Truyền hình giáo dục Kentucky.

Giải thích ý nghĩa của KET

KET có nghĩa “Key English Test”, dịch sang tiếng Việt là “Bài kiểm tra Tiếng Anh trọng điểm”.