KF là gì? Nghĩa của từ kf

KF là gì?

KF“Kilofarad” trong tiếng Anh.

KF là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng KF“Kilofarad”.

Kilofarad: Kilofarad.
kF.

Giải thích ý nghĩa của KF

KF có nghĩa “Kilofarad”, dịch sang tiếng Việt là “Kilofarad”.